1) FERROSILICON ALLOYS
Manufacturer: ASI INTERNATIONAL
Index Date: 1994-05-01


2) FERROSILICON
Manufacturer: SKW ALLOYS
Index Date: 1992-01-01

3) FERROSILICON
Manufacturer: SHIELDALLOY METALLURGICAL CORP
Index Date: 1989-09-01

4) FERROSILICON BRIQUETTES
Manufacturer: SKW ALLOYS
Index Date: 1992-01-01

5) FERROSILICON BRIQUETS
Manufacturer: ASI INTERNATIONAL
Index Date: 1994-05-01

6) FERROSILICON, 75% FESI FOUNDRY
Manufacturer: GLOBE METALLURGICAL INC
Index Date: 1994-09-07

7) FERROSILICON, GLO 75 INEX
Manufacturer: GLOBE METALLURGICAL INC
Index Date: 1994-09-07

8) FERROSILICON, ESCALLOY
Manufacturer: GLOBE METALLURGICAL INC
Index Date: 1994-09-07

9) FERROSILICON, 65% FESI
Manufacturer: GLOBE METALLURGICAL INC
Index Date: 1994-09-07

10) MAGNESIUM FERROSILICON-ALL GRADES/SIZES
Manufacturer: AMERICAN ALLOYS INC
Index Date: 1991-01-09