1) YSI 2747 DUAL STANDARD
Manufacturer: YSI
Index Date: 1998-06-01


2) YSI 3140 PLATINIZING SOLUTION
Manufacturer: YSI
Index Date: 1990-10-30

3) YSI 2363 POTASSIUM FERROCYANIDE
Manufacturer: YSI
Index Date: 2000-06-01

4) YSI 2392 SODIUM CHLORIDE
Manufacturer: YSI
Index Date: 2000-06-01

5) YSI 2776 DEXTROSE/LACTATE STANDARD
Manufacturer: YSI
Index Date: 1994-06-10

6) YSI 3167 CONDUCTIVITY CALIBRATOR 1,000 MICROMHO/CM
Manufacturer: YSI INC
Index Date: 1994-06-20

7) YSI 2357 BUFFER CONCENTRATE KIT
Manufacturer: YSI
Index Date: 2001-03-19

8) YSI 2328 L-LACTATE STANDARD (15 MMOL/L)
Manufacturer: YSI
Index Date: 2000-06-01

9) YSI 1531 GLUCOSE (DEXTROSE) STANDARD (50 MMOL/L)
Manufacturer: YSI
Index Date: 1994-06-10

10) YSI 2356 GLUCOSE (DEXTROSE) STANDARD
Manufacturer: YSI
Index Date: 2000-06-01